caperrāre, caperrō, capperāvī, caperrātum
  1. in Runzeln ziehen (trans.)
  2. sich runzeln (intr.)
Präs. Ind. Akt.Präs. Konj. Akt.Imperf. Ind. Akt.Imperf. Konj. Akt.Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.caperr-ocaperr-e-mcaperra-ba-mcaperra-re-mcaperra-b-o
2. Pers. Sg.caperra-scaperr-e-scaperra-ba-scaperra-re-scaperra-bi-s
3. Pers. Sg.caperra-tcaperr-e-tcaperra-ba-tcaperra-re-tcaperra-bi-t
1. Pers. Pl.caperra-muscaperr-e-muscaperra-ba-muscaperra-re-muscaperra-bi-mus
2. Pers. Pl.caperra-tiscaperr-e-tiscaperra-ba-tiscaperra-re-tiscaperra-bi-tis
3. Pers. Pl.caperra-ntcaperr-e-ntcaperra-ba-ntcaperra-re-ntcaperra-bu-nt
Präs. Ind. Pass.Präs. Konj. Pass.Imperf. Ind. Pass.Imperf. Konj. Pass.Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.caperr-orcaperr-e-rcaperra-ba-rcaperra-re-rcaperra-b-or
2. Pers. Sg.caperra-riscaperr-e-ris
caperr-e-re
caperra-ba-ris
caperra-ba-re
caperra-re-ris
caperra-re-re
caperra-be-ris
caperra-be-re
3. Pers. Sg.caperra-turcaperr-e-turcaperra-ba-turcaperra-re-turcaperra-bi-tur
1. Pers. Pl.caperra-murcaperr-e-murcaperra-ba-murcaperra-re-murcaperra-bi-mur
2. Pers. Pl.caperra-minicaperr-e-minicaperra-ba-minicaperra-re-minicaperra-bi-mini
3. Pers. Pl.caperra-nturcaperr-e-nturcaperra-ba-nturcaperra-re-nturcaperra-bu-ntur
Perf. Ind. Akt.Perf. Konj. Akt.Plusquamperf. Ind. Akt.Plusquamperf. Konj. Akt.Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.capperav-icapperav-eri-mcapperav-era-mcapperav-isse-mcapperav-ero
2. Pers. Sg.capperav-isticapperav-eri-scapperav-era-scapperav-isse-scapperav-eris
3. Pers. Sg.capperav-itcapperav-eri-tcapperav-era-tcapperav-isse-tcapperav-erit
1. Pers. Pl.capperav-imuscapperav-eri-muscapperav-era-muscapperav-isse-muscapperav-erimus
2. Pers. Pl.capperav-istiscapperav-eri-tiscapperav-era-tiscapperav-isse-tiscapperav-eritis
3. Pers. Pl.capperav-erunt
capperav-ere
capperav-eri-ntcapperav-era-ntcapperav-isse-ntcapperav-erint
Perf. Ind. Pass.Perf. Konj. Pass.Plusquamperf. Ind. Pass.Plusquamperf. Konj. Pass.Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.caperrat-us sum
caperrat-a sum
caperrat-um sum
caperrat-us sim
caperrat-a sim
caperrat-um sim
caperrat-us eram
caperrat-a eram
caperrat-um eram
caperrat-us essem
caperrat-a essem
caperrat-um essem
caperrat-us ero
caperrat-a ero
caperrat-um ero
2. Pers. Sg.caperrat-us es
caperrat-a es
caperrat-um es
caperrat-us sis
caperrat-a sis
caperrat-um sis
caperrat-us eras
caperrat-a eras
caperrat-um eras
caperrat-us esses
caperrat-a esses
caperrat-um esses
caperrat-us eris
caperrat-a eris
caperrat-um eris
3. Pers. Sg.caperrat-us est
caperrat-a est
caperrat-um est
caperrat-us sit
caperrat-a sit
caperrat-um sit
caperrat-us erat
caperrat-a erat
caperrat-um erat
caperrat-us esset
caperrat-a esset
caperrat-um esset
caperrat-us erit
caperrat-a erit
caperrat-um erit
1. Pers. Pl.caperrat-i sumus
caperrat-ae sumus
caperrat-a sumus
caperrat-i simus
caperrat-ae simus
caperrat-a simus
caperrat-i eramus
caperrat-ae eramus
caperrat-a eramus
caperrat-i essemus
caperrat-ae essemus
caperrat-a essemus
caperrat-i erimus
caperrat-ae erimus
caperrat-a erimus
2. Pers. Pl.caperrat-i estis
caperrat-ae estis
caperrat-a estis
caperrat-i sitis
caperrat-ae sitis
caperrat-a sitis
caperrat-i eratis
caperrat-ae eratis
caperrat-a eratis
caperrat-i essetis
caperrat-ae essetis
caperrat-a essetis
caperrat-i eritis
caperrat-ae eritis
caperrat-a eritis
3. Pers. Pl.caperrat-i sunt
caperrat-ae sunt
caperrat-a sunt
caperrat-i sint
caperrat-ae sint
caperrat-a sint
caperrat-i erant
caperrat-ae erant
caperrat-a erant
caperrat-i essent
caperrat-ae essent
caperrat-a essent
caperrat-i erunt
caperrat-ae erunt
caperrat-a erunt
Part. Präs. Akt.caperrans caperrantis
Part. Fut. Akt.caperraturus a um
Part. Perf. Pass.caperratus a um
Gerundiumcaperra-ndi -ndo -ndum -ndo
Gerundivumcaperrandus a um
Akt.Pass.
Infinitiv Präs.caperrarecaperra-ri
caperra-rier
Infinitiv Perf.capperav-issecaperrat-um -am -um -os -as -a esse
Infinitiv Futurcaperratur-um -am -um -os -as -a essecaperrat-um iri
Sg.Pl.
Imperativ Icaperracaperra-te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.
mask.fem.neutr.
Nom. Sg.caperranscaperranscaperrans
Gen. Sg.caperrant-iscaperrant-iscaperrant-is
Dat. Sg.caperrant-icaperrant-icaperrant-i
Akk. Sg.caperrant-emcaperrant-emcaperrans
Abl. Sg.caperrant-ecaperrant-ecaperrant-e
Nom. Pl.caperrant-escaperrant-escaperrant-ia
Gen. Pl.caperrant-iumcaperrant-iumcaperrant-ium
Dat. Pl.caperrant-ibuscaperrant-ibuscaperrant-ibus
Akk. Pl.caperrant-es
caperrant-is
caperrant-es
caperrant-is
caperrant-ia
Abl. Pl.caperrant-ibuscaperrant-ibuscaperrant-ibus
mask.fem.neutr.
Nom. Sg.caperrat-uscaperrat-a
caperata
caperrat-um
Gen. Sg.caperrat-icaperrat-aecaperrat-i
Dat. Sg.caperrat-ocaperrat-aecaperrat-o
Akk. Sg.caperrat-umcaperrat-amcaperrat-um
Abl. Sg.caperrat-ocaperrat-a
caperata
caperrat-o
Nom. Pl.caperrat-icaperrat-aecaperrat-a
Gen. Pl.caperrat-orumcaperrat-arumcaperrat-orum
Dat. Pl.caperrat-iscaperrat-iscaperrat-is
Akk. Pl.caperrat-oscaperrat-ascaperrat-a
Abl. Pl.caperrat-iscaperrat-iscaperrat-is
mask.fem.neutr.
Nom. Sg.caperratur-uscaperratur-acaperratur-um
Gen. Sg.caperratur-icaperratur-aecaperratur-i
Dat. Sg.caperratur-ocaperratur-aecaperratur-o
Akk. Sg.caperratur-umcaperratur-amcaperratur-um
Abl. Sg.caperratur-ocaperratur-acaperratur-o
Nom. Pl.caperratur-icaperratur-aecaperratur-a
Gen. Pl.caperratur-orumcaperratur-arumcaperratur-orum
Dat. Pl.caperratur-iscaperratur-iscaperratur-is
Akk. Pl.caperratur-oscaperratur-ascaperratur-a
Abl. Pl.caperratur-iscaperratur-iscaperratur-is
Gen.caperra-ndi
Dat.caperra-ndo
Akk.ad caperra-ndum
Abl.caperra-ndo
mask.fem.neutr.
Nom. Sg.caperrand-uscaperrand-acaperrand-um
Gen. Sg.caperrand-icaperrand-aecaperrand-i
Dat. Sg.caperrand-ocaperrand-aecaperrand-o
Akk. Sg.caperrand-umcaperrand-amcaperrand-um
Abl. Sg.caperrand-ocaperrand-acaperrand-o
Nom. Pl.caperrand-icaperrand-aecaperrand-a
Gen. Pl.caperrand-orumcaperrand-arumcaperrand-orum
Dat. Pl.caperrand-iscaperrand-iscaperrand-is
Akk. Pl.caperrand-oscaperrand-ascaperrand-a
Abl. Pl.caperrand-iscaperrand-iscaperrand-is

Kontaktformular

Anmerkungen, Lob, Kritik oder Verbesserungsvorschläge? Wir freuen uns über Ihre Nachricht!