Konjugation zu «revēlāre, revēlō, revēlāvī, revēlātum»

Konjugation zu «revēlāre, revēlō, revēlāvī, revēlātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
revel‑o
revel‑e‑m
revela‑ba‑m
revela‑re‑m
revela‑b‑o
2. Pers. Sg.
revela‑s
revel‑e‑s
revela‑ba‑s
revela‑re‑s
revela‑bi‑s
3. Pers. Sg.
revela‑t
revel‑e‑t
revela‑ba‑t
revela‑re‑t
revela‑bi‑t
1. Pers. Pl.
revela‑mus
revel‑e‑mus
revela‑ba‑mus
revela‑re‑mus
revela‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
revela‑tis
revel‑e‑tis
revela‑ba‑tis
revela‑re‑tis
revela‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
revela‑nt
revel‑e‑nt
revela‑ba‑nt
revela‑re‑nt
revela‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
revel‑or
revel‑e‑r
revela‑ba‑r
revela‑re‑r
revela‑b‑or
2. Pers. Sg.
revela‑ris
revel‑e‑ris, revel‑e‑re
revela‑ba‑ris, revela‑ba‑re
revela‑re‑ris, revela‑re‑re
revela‑be‑ris, revela‑be‑re
3. Pers. Sg.
revela‑tur
revel‑e‑tur
revela‑ba‑tur
revela‑re‑tur
revela‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
revela‑mur
revel‑e‑mur
revela‑ba‑mur
revela‑re‑mur
revela‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
revela‑mini
revel‑e‑mini
revela‑ba‑mini
revela‑re‑mini
revela‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
revela‑ntur
revel‑e‑ntur
revela‑ba‑ntur
revela‑re‑ntur
revela‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
revelav‑i
revelav‑eri‑m
revelav‑era‑m
revelav‑isse‑m
revelav‑ero
2. Pers. Sg.
revelav‑isti, revelasti
revelav‑eri‑s
revelav‑era‑s
revelav‑isse‑s
revelav‑eris
3. Pers. Sg.
revelav‑it
revelav‑eri‑t
revelav‑era‑t
revelav‑isse‑t
revelav‑erit
1. Pers. Pl.
revelav‑imus
revelav‑eri‑mus
revelav‑era‑mus
revelav‑isse‑mus
revelav‑erimus
2. Pers. Pl.
revelav‑istis
revelav‑eri‑tis
revelav‑era‑tis
revelav‑isse‑tis
revelav‑eritis
3. Pers. Pl.
revelav‑erunt, revelav‑ere
revelav‑eri‑nt
revelav‑era‑nt
revelav‑isse‑nt
revelav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
revelat‑us sum
revelat‑us sim
revelat‑us eram
revelat‑us essem
revelat‑us ero
2. Pers. Sg.
revelat‑us es
revelat‑us sis
revelat‑us eras
revelat‑us esses
revelat‑us eris
3. Pers. Sg.
revelat‑us est
revelat‑us sit
revelat‑us erat
revelat‑us esset
revelat‑us erit
1. Pers. Pl.
revelat‑i sumus
revelat‑i simus
revelat‑i eramus
revelat‑i essemus
revelat‑i erimus
2. Pers. Pl.
revelat‑i estis
revelat‑i sitis
revelat‑i eratis
revelat‑i essetis
revelat‑i eritis
3. Pers. Pl.
revelat‑i sunt
revelat‑i sint
revelat‑i erant
revelat‑i essent
revelat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
revelans revelantis
Part. Fut. Akt.
revelaturus a um
Part. Perf. Pass.
revelatus a um
Gerundium
revela‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
revelandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
revela
revela‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
revelare
revela‑ri, revela‑rier
Infinitiv Perf.
revelav‑isse
revelat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
revelatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
revelat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
revelans
revelans
revelans
Gen. Sg.
revelant‑is
revelant‑is
revelant‑is
Dat. Sg.
revelant‑i
revelant‑i
revelant‑i
Akk. Sg.
revelant‑em
revelant‑em
revelans
Abl. Sg.
revelant‑e
revelant‑e
revelant‑e
Nom. Pl.
revelant‑es
revelant‑es
revelant‑ia
Gen. Pl.
revelant‑ium
revelant‑ium
revelant‑ium
Dat. Pl.
revelant‑ibus
revelant‑ibus
revelant‑ibus
Akk. Pl.
revelant‑es, revelant‑is
revelant‑es, revelant‑is
revelant‑ia
Abl. Pl.
revelant‑ibus
revelant‑ibus
revelant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
revelat‑us
revelat‑a
revelat‑um
Gen. Sg.
revelat‑i
revelat‑ae
revelat‑i
Dat. Sg.
revelat‑o
revelat‑ae
revelat‑o
Akk. Sg.
revelat‑um
revelat‑am
revelat‑um
Abl. Sg.
revelat‑o
revelat‑a
revelat‑o
Nom. Pl.
revelat‑i
revelat‑ae
revelat‑a
Gen. Pl.
revelat‑orum
revelat‑arum
revelat‑orum
Dat. Pl.
revelat‑is
revelat‑is
revelat‑is
Akk. Pl.
revelat‑os
revelat‑as
revelat‑a
Abl. Pl.
revelat‑is
revelat‑is
revelat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
revelatur‑us
revelatur‑a
revelatur‑um
Gen. Sg.
revelatur‑i
revelatur‑ae
revelatur‑i
Dat. Sg.
revelatur‑o
revelatur‑ae
revelatur‑o
Akk. Sg.
revelatur‑um
revelatur‑am
revelatur‑um
Abl. Sg.
revelatur‑o
revelatur‑a
revelatur‑o
Nom. Pl.
revelatur‑i
revelatur‑ae
revelatur‑a
Gen. Pl.
revelatur‑orum
revelatur‑arum
revelatur‑orum
Dat. Pl.
revelatur‑is
revelatur‑is
revelatur‑is
Akk. Pl.
revelatur‑os
revelatur‑as
revelatur‑a
Abl. Pl.
revelatur‑is
revelatur‑is
revelatur‑is

Gerundium

Gen.
revela‑ndi
Dat.
revela‑ndo
Akk.
revela‑ndum
Abl.
revela‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
reveland‑us
reveland‑a
reveland‑um
Gen. Sg.
reveland‑i
reveland‑ae
reveland‑i
Dat. Sg.
reveland‑o
reveland‑ae
reveland‑o
Akk. Sg.
reveland‑um
reveland‑am
reveland‑um
Abl. Sg.
reveland‑o
reveland‑a
reveland‑o
Nom. Pl.
reveland‑i
reveland‑ae
reveland‑a
Gen. Pl.
reveland‑orum
reveland‑arum
reveland‑orum
Dat. Pl.
reveland‑is
reveland‑is
reveland‑is
Akk. Pl.
reveland‑os
reveland‑as
reveland‑a
Abl. Pl.
reveland‑is
reveland‑is
reveland‑is