Konjugation zu «ēlūdificārī, ēlūdificor, ēlūdificātus sum»

Konjugation zu «ēlūdificārī, ēlūdificor, ēlūdificātus sum»

Präsensstamm

Präs. Ind. Präs. Konj. Imperf. Ind. Imperf. Konj. Fut. I Ind.
1. Pers. Sg.
eludific‑or
eludific‑e‑r
eludifica‑ba‑r
eludifica‑re‑r
eludifica‑b‑or
2. Pers. Sg.
eludifica‑ris, eludifica‑re
eludific‑e‑ris, eludific‑e‑re
eludifica‑ba‑ris, eludifica‑ba‑re
eludifica‑re‑ris, eludifica‑re‑re
eludifica‑be‑ris, eludifica‑be‑re
3. Pers. Sg.
eludifica‑tur
eludific‑e‑tur
eludifica‑ba‑tur
eludifica‑re‑tur
eludifica‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
eludifica‑mur
eludific‑e‑mur
eludifica‑ba‑mur
eludifica‑re‑mur
eludifica‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
eludifica‑mini
eludific‑e‑mini
eludifica‑ba‑mini
eludifica‑re‑mini
eludifica‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
eludifica‑ntur
eludific‑e‑ntur
eludifica‑ba‑ntur
eludifica‑re‑ntur
eludifica‑bu‑ntur

Perfektstamm

Perf. Ind. Perf. Konj. Plusquamperf. Ind. Plusquamperf. Konj. Fut. II Ind.
1. Pers. Sg.
eludificat‑us sum
eludificat‑us sim
eludificat‑us eram
eludificat‑us essem
eludificat‑us ero
2. Pers. Sg.
eludificat‑us es
eludificat‑us sis
eludificat‑us eras
eludificat‑us esses
eludificat‑us eris
3. Pers. Sg.
eludificat‑us est
eludificat‑us sit
eludificat‑us erat
eludificat‑us esset
eludificat‑us erit
1. Pers. Pl.
eludificat‑i sumus
eludificat‑i simus
eludificat‑i eramus
eludificat‑i essemus
eludificat‑i erimus
2. Pers. Pl.
eludificat‑i estis
eludificat‑i sitis
eludificat‑i eratis
eludificat‑i essetis
eludificat‑i eritis
3. Pers. Pl.
eludificat‑i sunt
eludificat‑i sint
eludificat‑i erant
eludificat‑i essent
eludificat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs.
eludificans eludificantis
Part. Fut.
eludificaturus a um
Part. Perf.
eludificatus a um
Gerundium
eludifica‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
eludificandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
eludifica‑re
eludifica‑mini
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Infinitiv Präs.
eludificari
Infinitiv Perf.
eludificat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
eludificatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
eludificans
eludificans
eludificans
Gen. Sg.
eludificant‑is
eludificant‑is
eludificant‑is
Dat. Sg.
eludificant‑i
eludificant‑i
eludificant‑i
Akk. Sg.
eludificant‑em
eludificant‑em
eludificans
Abl. Sg.
eludificant‑e
eludificant‑e
eludificant‑e
Nom. Pl.
eludificant‑es
eludificant‑es
eludificant‑ia
Gen. Pl.
eludificant‑ium
eludificant‑ium
eludificant‑ium
Dat. Pl.
eludificant‑ibus
eludificant‑ibus
eludificant‑ibus
Akk. Pl.
eludificant‑es, eludificant‑is
eludificant‑es, eludificant‑is
eludificant‑ia
Abl. Pl.
eludificant‑ibus
eludificant‑ibus
eludificant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
eludificat‑us
eludificat‑a
eludificat‑um
Gen. Sg.
eludificat‑i
eludificat‑ae
eludificat‑i
Dat. Sg.
eludificat‑o
eludificat‑ae
eludificat‑o
Akk. Sg.
eludificat‑um
eludificat‑am
eludificat‑um
Abl. Sg.
eludificat‑o
eludificat‑a
eludificat‑o
Nom. Pl.
eludificat‑i
eludificat‑ae
eludificat‑a
Gen. Pl.
eludificat‑orum
eludificat‑arum
eludificat‑orum
Dat. Pl.
eludificat‑is
eludificat‑is
eludificat‑is
Akk. Pl.
eludificat‑os
eludificat‑as
eludificat‑a
Abl. Pl.
eludificat‑is
eludificat‑is
eludificat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
eludificatur‑us
eludificatur‑a
eludificatur‑um
Gen. Sg.
eludificatur‑i
eludificatur‑ae
eludificatur‑i
Dat. Sg.
eludificatur‑o
eludificatur‑ae
eludificatur‑o
Akk. Sg.
eludificatur‑um
eludificatur‑am
eludificatur‑um
Abl. Sg.
eludificatur‑o
eludificatur‑a
eludificatur‑o
Nom. Pl.
eludificatur‑i
eludificatur‑ae
eludificatur‑a
Gen. Pl.
eludificatur‑orum
eludificatur‑arum
eludificatur‑orum
Dat. Pl.
eludificatur‑is
eludificatur‑is
eludificatur‑is
Akk. Pl.
eludificatur‑os
eludificatur‑as
eludificatur‑a
Abl. Pl.
eludificatur‑is
eludificatur‑is
eludificatur‑is

Gerundium

Gen.
eludifica‑ndi
Dat.
eludifica‑ndo
Akk.
eludifica‑ndum
Abl.
eludifica‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
eludificand‑us
eludificand‑a
eludificand‑um
Gen. Sg.
eludificand‑i
eludificand‑ae
eludificand‑i
Dat. Sg.
eludificand‑o
eludificand‑ae
eludificand‑o
Akk. Sg.
eludificand‑um
eludificand‑am
eludificand‑um
Abl. Sg.
eludificand‑o
eludificand‑a
eludificand‑o
Nom. Pl.
eludificand‑i
eludificand‑ae
eludificand‑a
Gen. Pl.
eludificand‑orum
eludificand‑arum
eludificand‑orum
Dat. Pl.
eludificand‑is
eludificand‑is
eludificand‑is
Akk. Pl.
eludificand‑os
eludificand‑as
eludificand‑a
Abl. Pl.
eludificand‑is
eludificand‑is
eludificand‑is