Konjugation zu «abstulere, abstulō,-,-»

Konjugation zu «abstulere, abstulō,-,-»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
abstul‑o
abstul‑a‑m
abstul‑eba‑m
abstule‑re‑m
abstul‑a‑m
2. Pers. Sg.
abstul‑i‑s
abstul‑a‑s
abstul‑eba‑s
abstule‑re‑s
abstul‑e‑s
3. Pers. Sg.
abstul‑i‑t
abstul‑a‑t
abstul‑eba‑t
abstule‑re‑t
abstul‑e‑t
1. Pers. Pl.
abstul‑i‑mus
abstul‑a‑mus
abstul‑eba‑mus
abstule‑re‑mus
abstul‑e‑mus
2. Pers. Pl.
abstul‑i‑tis
abstul‑a‑tis
abstul‑eba‑tis
abstule‑re‑tis
abstul‑e‑tis
3. Pers. Pl.
abstul‑u‑nt
abstul‑a‑nt
abstul‑eba‑nt
abstule‑re‑nt
abstul‑e‑nt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
abstulens abstulentis
Part. Fut. Akt.
Part. Perf. Pass.
Gerundium
abstule‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
abstulendus a um, abstulundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
abstule
abstul‑i‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
abstulere
Infinitiv Perf.
Infinitiv Fut.

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
abstulens
abstulens
abstulens
Gen. Sg.
abstulent‑is
abstulent‑is
abstulent‑is
Dat. Sg.
abstulent‑i
abstulent‑i
abstulent‑i
Akk. Sg.
abstulent‑em
abstulent‑em
abstulens
Abl. Sg.
abstulent‑e
abstulent‑e
abstulent‑e
Nom. Pl.
abstulent‑es
abstulent‑es
abstulent‑ia
Gen. Pl.
abstulent‑ium
abstulent‑ium
abstulent‑ium
Dat. Pl.
abstulent‑ibus
abstulent‑ibus
abstulent‑ibus
Akk. Pl.
abstulent‑es, abstulent‑is
abstulent‑es, abstulent‑is
abstulent‑ia
Abl. Pl.
abstulent‑ibus
abstulent‑ibus
abstulent‑ibus

Gerundium

Gen.
abstule‑ndi
Dat.
abstule‑ndo
Akk.
abstule‑ndum
Abl.
abstule‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
abstulend‑us, abstulund‑us
abstulend‑a, abstulund‑a
abstulend‑um, abstulund‑um
Gen. Sg.
abstulend‑i, abstulund‑i
abstulend‑ae, abstulund‑ae
abstulend‑i, abstulund‑i
Dat. Sg.
abstulend‑o, abstulund‑o
abstulend‑ae, abstulund‑ae
abstulend‑o, abstulund‑o
Akk. Sg.
abstulend‑um, abstulund‑um
abstulend‑am, abstulund‑am
abstulend‑um, abstulund‑um
Abl. Sg.
abstulend‑o, abstulund‑o
abstulend‑a, abstulund‑a
abstulend‑o, abstulund‑o
Nom. Pl.
abstulend‑i, abstulund‑i
abstulend‑ae, abstulund‑ae
abstulend‑a, abstulund‑a
Gen. Pl.
abstulend‑orum, abstulund‑orum
abstulend‑arum, abstulund‑arum
abstulend‑orum, abstulund‑orum
Dat. Pl.
abstulend‑is, abstulund‑is
abstulend‑is, abstulund‑is
abstulend‑is, abstulund‑is
Akk. Pl.
abstulend‑os, abstulund‑os
abstulend‑as, abstulund‑as
abstulend‑a, abstulund‑a
Abl. Pl.
abstulend‑is, abstulund‑is
abstulend‑is, abstulund‑is
abstulend‑is, abstulund‑is