Konjugation zu «incommodāre, incommodō, incommodāvī, incommodātum»

Konjugation zu «incommodāre, incommodō, incommodāvī, incommodātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
incommod‑o
incommod‑e‑m
incommoda‑ba‑m
incommoda‑re‑m
incommoda‑b‑o
2. Pers. Sg.
incommoda‑s
incommod‑e‑s
incommoda‑ba‑s
incommoda‑re‑s
incommoda‑bi‑s
3. Pers. Sg.
incommoda‑t
incommod‑e‑t
incommoda‑ba‑t
incommoda‑re‑t
incommoda‑bi‑t
1. Pers. Pl.
incommoda‑mus
incommod‑e‑mus
incommoda‑ba‑mus
incommoda‑re‑mus
incommoda‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
incommoda‑tis
incommod‑e‑tis
incommoda‑ba‑tis
incommoda‑re‑tis
incommoda‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
incommoda‑nt
incommod‑e‑nt
incommoda‑ba‑nt
incommoda‑re‑nt
incommoda‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
incommod‑or
incommod‑e‑r
incommoda‑ba‑r
incommoda‑re‑r
incommoda‑b‑or
2. Pers. Sg.
incommoda‑ris
incommod‑e‑ris, incommod‑e‑re
incommoda‑ba‑ris, incommoda‑ba‑re
incommoda‑re‑ris, incommoda‑re‑re
incommoda‑be‑ris, incommoda‑be‑re
3. Pers. Sg.
incommoda‑tur
incommod‑e‑tur
incommoda‑ba‑tur
incommoda‑re‑tur
incommoda‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
incommoda‑mur
incommod‑e‑mur
incommoda‑ba‑mur
incommoda‑re‑mur
incommoda‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
incommoda‑mini
incommod‑e‑mini
incommoda‑ba‑mini
incommoda‑re‑mini
incommoda‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
incommoda‑ntur
incommod‑e‑ntur
incommoda‑ba‑ntur
incommoda‑re‑ntur
incommoda‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
incommodav‑i
incommodav‑eri‑m
incommodav‑era‑m
incommodav‑isse‑m
incommodav‑ero
2. Pers. Sg.
incommodav‑isti
incommodav‑eri‑s
incommodav‑era‑s
incommodav‑isse‑s
incommodav‑eris
3. Pers. Sg.
incommodav‑it
incommodav‑eri‑t
incommodav‑era‑t
incommodav‑isse‑t
incommodav‑erit
1. Pers. Pl.
incommodav‑imus
incommodav‑eri‑mus
incommodav‑era‑mus
incommodav‑isse‑mus
incommodav‑erimus
2. Pers. Pl.
incommodav‑istis
incommodav‑eri‑tis
incommodav‑era‑tis
incommodav‑isse‑tis
incommodav‑eritis
3. Pers. Pl.
incommodav‑erunt, incommodav‑ere
incommodav‑eri‑nt
incommodav‑era‑nt
incommodav‑isse‑nt
incommodav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
incommodat‑us sum
incommodat‑us sim
incommodat‑us eram
incommodat‑us essem
incommodat‑us ero
2. Pers. Sg.
incommodat‑us es
incommodat‑us sis
incommodat‑us eras
incommodat‑us esses
incommodat‑us eris
3. Pers. Sg.
incommodat‑us est
incommodat‑us sit
incommodat‑us erat
incommodat‑us esset
incommodat‑us erit
1. Pers. Pl.
incommodat‑i sumus
incommodat‑i simus
incommodat‑i eramus
incommodat‑i essemus
incommodat‑i erimus
2. Pers. Pl.
incommodat‑i estis
incommodat‑i sitis
incommodat‑i eratis
incommodat‑i essetis
incommodat‑i eritis
3. Pers. Pl.
incommodat‑i sunt
incommodat‑i sint
incommodat‑i erant
incommodat‑i essent
incommodat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
incommodans incommodantis
Part. Fut. Akt.
incommodaturus a um
Part. Perf. Pass.
incommodatus a um
Gerundium
incommoda‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
incommodandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
incommoda
incommoda‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
incommodare
incommoda‑ri, incommoda‑rier
Infinitiv Perf.
incommodav‑isse
incommodat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
incommodatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
incommodat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
incommodans
incommodans
incommodans
Gen. Sg.
incommodant‑is
incommodant‑is
incommodant‑is
Dat. Sg.
incommodant‑i
incommodant‑i
incommodant‑i
Akk. Sg.
incommodant‑em
incommodant‑em
incommodans
Abl. Sg.
incommodant‑e
incommodant‑e
incommodant‑e
Nom. Pl.
incommodant‑es
incommodant‑es
incommodant‑ia
Gen. Pl.
incommodant‑ium
incommodant‑ium
incommodant‑ium
Dat. Pl.
incommodant‑ibus
incommodant‑ibus
incommodant‑ibus
Akk. Pl.
incommodant‑es, incommodant‑is
incommodant‑es, incommodant‑is
incommodant‑ia
Abl. Pl.
incommodant‑ibus
incommodant‑ibus
incommodant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
incommodat‑us
incommodat‑a
incommodat‑um
Gen. Sg.
incommodat‑i
incommodat‑ae
incommodat‑i
Dat. Sg.
incommodat‑o
incommodat‑ae
incommodat‑o
Akk. Sg.
incommodat‑um
incommodat‑am
incommodat‑um
Abl. Sg.
incommodat‑o
incommodat‑a
incommodat‑o
Nom. Pl.
incommodat‑i
incommodat‑ae
incommodat‑a
Gen. Pl.
incommodat‑orum
incommodat‑arum
incommodat‑orum
Dat. Pl.
incommodat‑is
incommodat‑is
incommodat‑is
Akk. Pl.
incommodat‑os
incommodat‑as
incommodat‑a
Abl. Pl.
incommodat‑is
incommodat‑is
incommodat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
incommodatur‑us
incommodatur‑a
incommodatur‑um
Gen. Sg.
incommodatur‑i
incommodatur‑ae
incommodatur‑i
Dat. Sg.
incommodatur‑o
incommodatur‑ae
incommodatur‑o
Akk. Sg.
incommodatur‑um
incommodatur‑am
incommodatur‑um
Abl. Sg.
incommodatur‑o
incommodatur‑a
incommodatur‑o
Nom. Pl.
incommodatur‑i
incommodatur‑ae
incommodatur‑a
Gen. Pl.
incommodatur‑orum
incommodatur‑arum
incommodatur‑orum
Dat. Pl.
incommodatur‑is
incommodatur‑is
incommodatur‑is
Akk. Pl.
incommodatur‑os
incommodatur‑as
incommodatur‑a
Abl. Pl.
incommodatur‑is
incommodatur‑is
incommodatur‑is

Gerundium

Gen.
incommoda‑ndi
Dat.
incommoda‑ndo
Akk.
incommoda‑ndum
Abl.
incommoda‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
incommodand‑us
incommodand‑a
incommodand‑um
Gen. Sg.
incommodand‑i
incommodand‑ae
incommodand‑i
Dat. Sg.
incommodand‑o
incommodand‑ae
incommodand‑o
Akk. Sg.
incommodand‑um
incommodand‑am
incommodand‑um
Abl. Sg.
incommodand‑o
incommodand‑a
incommodand‑o
Nom. Pl.
incommodand‑i
incommodand‑ae
incommodand‑a
Gen. Pl.
incommodand‑orum
incommodand‑arum
incommodand‑orum
Dat. Pl.
incommodand‑is
incommodand‑is
incommodand‑is
Akk. Pl.
incommodand‑os
incommodand‑as
incommodand‑a
Abl. Pl.
incommodand‑is
incommodand‑is
incommodand‑is