Konjugation zu «mentīrī, mentior, mentītus sum»

Konjugation zu «mentīrī, mentior, mentītus sum»

Präsensstamm

Präs. Ind. Präs. Konj. Imperf. Ind. Imperf. Konj. Fut. I Ind.
1. Pers. Sg.
menti‑or
menti‑a‑r
menti‑eba‑r
menti‑re‑r
menti‑a‑r
2. Pers. Sg.
menti‑ris, menti‑re
menti‑a‑ris, menti‑a‑re
menti‑eba‑ris, menti‑eba‑re
menti‑re‑ris, menti‑re‑re
menti‑e‑ris, menti‑e‑re
3. Pers. Sg.
menti‑tur
menti‑a‑tur
menti‑eba‑tur
menti‑re‑tur
menti‑e‑tur, mentibitur
1. Pers. Pl.
menti‑mur
menti‑a‑mur
menti‑eba‑mur
menti‑re‑mur
menti‑e‑mur, mentibimur
2. Pers. Pl.
menti‑mini
menti‑a‑mini
menti‑eba‑mini
menti‑re‑mini
menti‑e‑mini
3. Pers. Pl.
menti‑u‑ntur
menti‑a‑ntur
menti‑eba‑ntur
menti‑re‑ntur
menti‑e‑ntur

Perfektstamm

Perf. Ind. Perf. Konj. Plusquamperf. Ind. Plusquamperf. Konj. Fut. II Ind.
1. Pers. Sg.
mentit‑us sum
mentit‑us sim
mentit‑us eram
mentit‑us essem
mentit‑us ero
2. Pers. Sg.
mentit‑us es
mentit‑us sis
mentit‑us eras
mentit‑us esses
mentit‑us eris
3. Pers. Sg.
mentit‑us est
mentit‑us sit
mentit‑us erat
mentit‑us esset
mentit‑us erit
1. Pers. Pl.
mentit‑i sumus
mentit‑i simus
mentit‑i eramus
mentit‑i essemus
mentit‑i erimus
2. Pers. Pl.
mentit‑i estis
mentit‑i sitis
mentit‑i eratis
mentit‑i essetis
mentit‑i eritis
3. Pers. Pl.
mentit‑i sunt
mentit‑i sint
mentit‑i erant
mentit‑i essent
mentit‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs.
mentiens mentientis
Part. Fut.
mentiturus a um
Part. Perf.
mentitus a um
Gerundium
menti‑e‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
mentiendus a um, mentiundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
menti‑re
menti‑mini
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Infinitiv Präs.
mentiri, mentirier
Infinitiv Perf.
mentit‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
mentitur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
menti‑ens
menti‑ens
menti‑ens
Gen. Sg.
menti‑ent‑is
menti‑ent‑is
menti‑ent‑is
Dat. Sg.
menti‑ent‑i
menti‑ent‑i
menti‑ent‑i
Akk. Sg.
menti‑ent‑em
menti‑ent‑em
menti‑ens
Abl. Sg.
menti‑ent‑e
menti‑ent‑e
menti‑ent‑e
Nom. Pl.
menti‑ent‑es
menti‑ent‑es
menti‑ent‑ia
Gen. Pl.
menti‑ent‑ium
menti‑ent‑ium
menti‑ent‑ium
Dat. Pl.
menti‑ent‑ibus
menti‑ent‑ibus
menti‑ent‑ibus
Akk. Pl.
menti‑ent‑es, menti‑ent‑is
menti‑ent‑es, menti‑ent‑is
menti‑ent‑ia
Abl. Pl.
menti‑ent‑ibus
menti‑ent‑ibus
menti‑ent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
mentit‑us
mentit‑a
mentit‑um
Gen. Sg.
mentit‑i
mentit‑ae
mentit‑i
Dat. Sg.
mentit‑o
mentit‑ae
mentit‑o
Akk. Sg.
mentit‑um
mentit‑am
mentit‑um
Abl. Sg.
mentit‑o
mentit‑a
mentit‑o
Nom. Pl.
mentit‑i
mentit‑ae
mentit‑a
Gen. Pl.
mentit‑orum
mentit‑arum
mentit‑orum
Dat. Pl.
mentit‑is
mentit‑is
mentit‑is
Akk. Pl.
mentit‑os
mentit‑as
mentit‑a
Abl. Pl.
mentit‑is
mentit‑is
mentit‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
mentitur‑us
mentitur‑a
mentitur‑um
Gen. Sg.
mentitur‑i
mentitur‑ae
mentitur‑i
Dat. Sg.
mentitur‑o
mentitur‑ae
mentitur‑o
Akk. Sg.
mentitur‑um
mentitur‑am
mentitur‑um
Abl. Sg.
mentitur‑o
mentitur‑a
mentitur‑o
Nom. Pl.
mentitur‑i
mentitur‑ae
mentitur‑a
Gen. Pl.
mentitur‑orum
mentitur‑arum
mentitur‑orum
Dat. Pl.
mentitur‑is
mentitur‑is
mentitur‑is
Akk. Pl.
mentitur‑os
mentitur‑as
mentitur‑a
Abl. Pl.
mentitur‑is
mentitur‑is
mentitur‑is

Gerundium

Gen.
menti‑e‑ndi
Dat.
menti‑e‑ndo
Akk.
menti‑e‑ndum
Abl.
menti‑e‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
menti‑end‑us, mentiund‑us
menti‑end‑a, mentiund‑a
menti‑end‑um, mentiund‑um
Gen. Sg.
menti‑end‑i, mentiund‑i
menti‑end‑ae, mentiund‑ae
menti‑end‑i, mentiund‑i
Dat. Sg.
menti‑end‑o, mentiund‑o
menti‑end‑ae, mentiund‑ae
menti‑end‑o, mentiund‑o
Akk. Sg.
menti‑end‑um, mentiund‑um
menti‑end‑am, mentiund‑am
menti‑end‑um, mentiund‑um
Abl. Sg.
menti‑end‑o, mentiund‑o
menti‑end‑a, mentiund‑a
menti‑end‑o, mentiund‑o
Nom. Pl.
menti‑end‑i, mentiund‑i
menti‑end‑ae, mentiund‑ae
menti‑end‑a, mentiund‑a
Gen. Pl.
menti‑end‑orum, mentiund‑orum
menti‑end‑arum, mentiund‑arum
menti‑end‑orum, mentiund‑orum
Dat. Pl.
menti‑end‑is, mentiund‑is
menti‑end‑is, mentiund‑is
menti‑end‑is, mentiund‑is
Akk. Pl.
menti‑end‑os, mentiund‑os
menti‑end‑as, mentiund‑as
menti‑end‑a, mentiund‑a
Abl. Pl.
menti‑end‑is, mentiund‑is
menti‑end‑is, mentiund‑is
menti‑end‑is, mentiund‑is