Konjugation zu «praetendere, praetendō, praetendī, praetentum»

Konjugation zu «praetendere, praetendō, praetendī, praetentum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
praetend‑o
praetend‑a‑m
praetend‑eba‑m
praetende‑re‑m
praetend‑a‑m
2. Pers. Sg.
praetend‑i‑s
praetend‑a‑s
praetend‑eba‑s
praetende‑re‑s
praetend‑e‑s
3. Pers. Sg.
praetend‑i‑t
praetend‑a‑t
praetend‑eba‑t
praetende‑re‑t
praetend‑e‑t
1. Pers. Pl.
praetend‑i‑mus
praetend‑a‑mus
praetend‑eba‑mus
praetende‑re‑mus
praetend‑e‑mus
2. Pers. Pl.
praetend‑i‑tis
praetend‑a‑tis
praetend‑eba‑tis
praetende‑re‑tis
praetend‑e‑tis
3. Pers. Pl.
praetend‑u‑nt
praetend‑a‑nt
praetend‑eba‑nt
praetende‑re‑nt
praetend‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
praetend‑or
praetend‑a‑r
praetend‑eba‑r
praetende‑re‑r
praetend‑a‑r
2. Pers. Sg.
praetend‑e‑ris
praetend‑a‑ris, praetend‑a‑re
praetend‑eba‑ris, praetend‑eba‑re
praetende‑re‑ris, praetende‑re‑re
praetend‑e‑ris, praetend‑e‑re
3. Pers. Sg.
praetend‑i‑tur
praetend‑a‑tur
praetend‑eba‑tur
praetende‑re‑tur
praetend‑e‑tur
1. Pers. Pl.
praetend‑i‑mur
praetend‑a‑mur
praetend‑eba‑mur
praetende‑re‑mur
praetend‑e‑mur
2. Pers. Pl.
praetend‑i‑mini
praetend‑a‑mini
praetend‑eba‑mini
praetende‑re‑mini
praetend‑e‑mini
3. Pers. Pl.
praetend‑u‑ntur
praetend‑a‑ntur
praetend‑eba‑ntur
praetende‑re‑ntur
praetend‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
praetend‑i
praetend‑eri‑m
praetend‑era‑m
praetend‑isse‑m
praetend‑ero
2. Pers. Sg.
praetend‑isti
praetend‑eri‑s
praetend‑era‑s
praetend‑isse‑s
praetend‑eris
3. Pers. Sg.
praetend‑it
praetend‑eri‑t
praetend‑era‑t
praetend‑isse‑t
praetend‑erit
1. Pers. Pl.
praetend‑imus
praetend‑eri‑mus
praetend‑era‑mus
praetend‑isse‑mus
praetend‑erimus
2. Pers. Pl.
praetend‑istis
praetend‑eri‑tis
praetend‑era‑tis
praetend‑isse‑tis
praetend‑eritis
3. Pers. Pl.
praetend‑erunt, praetend‑ere
praetend‑eri‑nt
praetend‑era‑nt
praetend‑isse‑nt
praetend‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
praetent‑us sum
praetent‑us sim
praetent‑us eram
praetent‑us essem
praetent‑us ero
2. Pers. Sg.
praetent‑us es
praetent‑us sis
praetent‑us eras
praetent‑us esses
praetent‑us eris
3. Pers. Sg.
praetent‑us est
praetent‑us sit
praetent‑us erat
praetent‑us esset
praetent‑us erit
1. Pers. Pl.
praetent‑i sumus
praetent‑i simus
praetent‑i eramus
praetent‑i essemus
praetent‑i erimus
2. Pers. Pl.
praetent‑i estis
praetent‑i sitis
praetent‑i eratis
praetent‑i essetis
praetent‑i eritis
3. Pers. Pl.
praetent‑i sunt
praetent‑i sint
praetent‑i erant
praetent‑i essent
praetent‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
praetendens praetendentis
Part. Fut. Akt.
praetenturus a um
Part. Perf. Pass.
praetentus a um
Gerundium
praetende‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
praetendendus a um, praetendundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
praetende
praetend‑i‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
praetendere
praetend‑i, praetend‑ier
Infinitiv Perf.
praetend‑isse
praetent‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
praetentur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
praetent‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
praetendens
praetendens
praetendens
Gen. Sg.
praetendent‑is
praetendent‑is
praetendent‑is
Dat. Sg.
praetendent‑i
praetendent‑i
praetendent‑i
Akk. Sg.
praetendent‑em
praetendent‑em
praetendens
Abl. Sg.
praetendent‑e
praetendent‑e
praetendent‑e
Nom. Pl.
praetendent‑es
praetendent‑es
praetendent‑ia
Gen. Pl.
praetendent‑ium
praetendent‑ium
praetendent‑ium
Dat. Pl.
praetendent‑ibus
praetendent‑ibus
praetendent‑ibus
Akk. Pl.
praetendent‑es, praetendent‑is
praetendent‑es, praetendent‑is
praetendent‑ia
Abl. Pl.
praetendent‑ibus
praetendent‑ibus
praetendent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
praetent‑us
praetent‑a
praetent‑um
Gen. Sg.
praetent‑i
praetent‑ae
praetent‑i
Dat. Sg.
praetent‑o
praetent‑ae
praetent‑o
Akk. Sg.
praetent‑um
praetent‑am
praetent‑um
Abl. Sg.
praetent‑o
praetent‑a
praetent‑o
Nom. Pl.
praetent‑i
praetent‑ae
praetent‑a
Gen. Pl.
praetent‑orum
praetent‑arum
praetent‑orum
Dat. Pl.
praetent‑is
praetent‑is
praetent‑is
Akk. Pl.
praetent‑os
praetent‑as
praetent‑a
Abl. Pl.
praetent‑is
praetent‑is
praetent‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
praetentur‑us
praetentur‑a
praetentur‑um
Gen. Sg.
praetentur‑i
praetentur‑ae
praetentur‑i
Dat. Sg.
praetentur‑o
praetentur‑ae
praetentur‑o
Akk. Sg.
praetentur‑um
praetentur‑am
praetentur‑um
Abl. Sg.
praetentur‑o
praetentur‑a
praetentur‑o
Nom. Pl.
praetentur‑i
praetentur‑ae
praetentur‑a
Gen. Pl.
praetentur‑orum
praetentur‑arum
praetentur‑orum
Dat. Pl.
praetentur‑is
praetentur‑is
praetentur‑is
Akk. Pl.
praetentur‑os
praetentur‑as
praetentur‑a
Abl. Pl.
praetentur‑is
praetentur‑is
praetentur‑is

Gerundium

Gen.
praetende‑ndi
Dat.
praetende‑ndo
Akk.
praetende‑ndum
Abl.
praetende‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
praetendend‑us, praetendund‑us
praetendend‑a, praetendund‑a
praetendend‑um, praetendund‑um
Gen. Sg.
praetendend‑i, praetendund‑i
praetendend‑ae, praetendund‑ae
praetendend‑i, praetendund‑i
Dat. Sg.
praetendend‑o, praetendund‑o
praetendend‑ae, praetendund‑ae
praetendend‑o, praetendund‑o
Akk. Sg.
praetendend‑um, praetendund‑um
praetendend‑am, praetendund‑am
praetendend‑um, praetendund‑um
Abl. Sg.
praetendend‑o, praetendund‑o
praetendend‑a, praetendund‑a
praetendend‑o, praetendund‑o
Nom. Pl.
praetendend‑i, praetendund‑i
praetendend‑ae, praetendund‑ae
praetendend‑a, praetendund‑a
Gen. Pl.
praetendend‑orum, praetendund‑orum
praetendend‑arum, praetendund‑arum
praetendend‑orum, praetendund‑orum
Dat. Pl.
praetendend‑is, praetendund‑is
praetendend‑is, praetendund‑is
praetendend‑is, praetendund‑is
Akk. Pl.
praetendend‑os, praetendund‑os
praetendend‑as, praetendund‑as
praetendend‑a, praetendund‑a
Abl. Pl.
praetendend‑is, praetendund‑is
praetendend‑is, praetendund‑is
praetendend‑is, praetendund‑is