Konjugation zu «īnsculpere, īnsculpō, īnsculpsī, īnsculptum»

Konjugation zu «īnsculpere, īnsculpō, īnsculpsī, īnsculptum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
insculp‑o
insculp‑a‑m
insculp‑eba‑m
insculpe‑re‑m
insculp‑a‑m
2. Pers. Sg.
insculp‑i‑s
insculp‑a‑s
insculp‑eba‑s
insculpe‑re‑s
insculp‑e‑s
3. Pers. Sg.
insculp‑i‑t
insculp‑a‑t
insculp‑eba‑t
insculpe‑re‑t
insculp‑e‑t
1. Pers. Pl.
insculp‑i‑mus
insculp‑a‑mus
insculp‑eba‑mus
insculpe‑re‑mus
insculp‑e‑mus
2. Pers. Pl.
insculp‑i‑tis
insculp‑a‑tis
insculp‑eba‑tis
insculpe‑re‑tis
insculp‑e‑tis
3. Pers. Pl.
insculp‑u‑nt
insculp‑a‑nt
insculp‑eba‑nt
insculpe‑re‑nt
insculp‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
insculp‑or
insculp‑a‑r
insculp‑eba‑r
insculpe‑re‑r
insculp‑a‑r
2. Pers. Sg.
insculp‑e‑ris
insculp‑a‑ris, insculp‑a‑re
insculp‑eba‑ris, insculp‑eba‑re
insculpe‑re‑ris, insculpe‑re‑re
insculp‑e‑ris, insculp‑e‑re
3. Pers. Sg.
insculp‑i‑tur
insculp‑a‑tur
insculp‑eba‑tur
insculpe‑re‑tur
insculp‑e‑tur
1. Pers. Pl.
insculp‑i‑mur
insculp‑a‑mur
insculp‑eba‑mur
insculpe‑re‑mur
insculp‑e‑mur
2. Pers. Pl.
insculp‑i‑mini
insculp‑a‑mini
insculp‑eba‑mini
insculpe‑re‑mini
insculp‑e‑mini
3. Pers. Pl.
insculp‑u‑ntur
insculp‑a‑ntur
insculp‑eba‑ntur
insculpe‑re‑ntur
insculp‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
insculps‑i
insculps‑eri‑m
insculps‑era‑m
insculps‑isse‑m
insculps‑ero
2. Pers. Sg.
insculps‑isti
insculps‑eri‑s
insculps‑era‑s
insculps‑isse‑s
insculps‑eris
3. Pers. Sg.
insculps‑it
insculps‑eri‑t
insculps‑era‑t
insculps‑isse‑t
insculps‑erit
1. Pers. Pl.
insculps‑imus
insculps‑eri‑mus
insculps‑era‑mus
insculps‑isse‑mus
insculps‑erimus
2. Pers. Pl.
insculps‑istis
insculps‑eri‑tis
insculps‑era‑tis
insculps‑isse‑tis
insculps‑eritis
3. Pers. Pl.
insculps‑erunt, insculps‑ere
insculps‑eri‑nt
insculps‑era‑nt
insculps‑isse‑nt
insculps‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
insculpt‑us sum
insculpt‑us sim
insculpt‑us eram
insculpt‑us essem
insculpt‑us ero
2. Pers. Sg.
insculpt‑us es
insculpt‑us sis
insculpt‑us eras
insculpt‑us esses
insculpt‑us eris
3. Pers. Sg.
insculpt‑us est
insculpt‑us sit
insculpt‑us erat
insculpt‑us esset
insculpt‑us erit
1. Pers. Pl.
insculpt‑i sumus
insculpt‑i simus
insculpt‑i eramus
insculpt‑i essemus
insculpt‑i erimus
2. Pers. Pl.
insculpt‑i estis
insculpt‑i sitis
insculpt‑i eratis
insculpt‑i essetis
insculpt‑i eritis
3. Pers. Pl.
insculpt‑i sunt
insculpt‑i sint
insculpt‑i erant
insculpt‑i essent
insculpt‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
insculpens insculpentis
Part. Fut. Akt.
insculpturus a um
Part. Perf. Pass.
insculptus a um
Gerundium
insculpe‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
insculpendus a um, insculpundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
insculpe
insculp‑i‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
insculpere
insculp‑i, insculp‑ier
Infinitiv Perf.
insculps‑isse
insculpt‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
insculptur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
insculpt‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
insculpens
insculpens
insculpens
Gen. Sg.
insculpent‑is
insculpent‑is
insculpent‑is
Dat. Sg.
insculpent‑i
insculpent‑i
insculpent‑i
Akk. Sg.
insculpent‑em
insculpent‑em
insculpens
Abl. Sg.
insculpent‑e
insculpent‑e
insculpent‑e
Nom. Pl.
insculpent‑es
insculpent‑es
insculpent‑ia
Gen. Pl.
insculpent‑ium
insculpent‑ium
insculpent‑ium
Dat. Pl.
insculpent‑ibus
insculpent‑ibus
insculpent‑ibus
Akk. Pl.
insculpent‑es, insculpent‑is
insculpent‑es, insculpent‑is
insculpent‑ia
Abl. Pl.
insculpent‑ibus
insculpent‑ibus
insculpent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
insculpt‑us
insculpt‑a
insculpt‑um
Gen. Sg.
insculpt‑i
insculpt‑ae
insculpt‑i
Dat. Sg.
insculpt‑o
insculpt‑ae
insculpt‑o
Akk. Sg.
insculpt‑um
insculpt‑am
insculpt‑um
Abl. Sg.
insculpt‑o
insculpt‑a
insculpt‑o
Nom. Pl.
insculpt‑i
insculpt‑ae
insculpt‑a
Gen. Pl.
insculpt‑orum
insculpt‑arum
insculpt‑orum
Dat. Pl.
insculpt‑is
insculpt‑is
insculpt‑is
Akk. Pl.
insculpt‑os
insculpt‑as
insculpt‑a
Abl. Pl.
insculpt‑is
insculpt‑is
insculpt‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
insculptur‑us
insculptur‑a
insculptur‑um
Gen. Sg.
insculptur‑i
insculptur‑ae
insculptur‑i
Dat. Sg.
insculptur‑o
insculptur‑ae
insculptur‑o
Akk. Sg.
insculptur‑um
insculptur‑am
insculptur‑um
Abl. Sg.
insculptur‑o
insculptur‑a
insculptur‑o
Nom. Pl.
insculptur‑i
insculptur‑ae
insculptur‑a
Gen. Pl.
insculptur‑orum
insculptur‑arum
insculptur‑orum
Dat. Pl.
insculptur‑is
insculptur‑is
insculptur‑is
Akk. Pl.
insculptur‑os
insculptur‑as
insculptur‑a
Abl. Pl.
insculptur‑is
insculptur‑is
insculptur‑is

Gerundium

Gen.
insculpe‑ndi
Dat.
insculpe‑ndo
Akk.
insculpe‑ndum
Abl.
insculpe‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
insculpend‑us, insculpund‑us
insculpend‑a, insculpund‑a
insculpend‑um, insculpund‑um
Gen. Sg.
insculpend‑i, insculpund‑i
insculpend‑ae, insculpund‑ae
insculpend‑i, insculpund‑i
Dat. Sg.
insculpend‑o, insculpund‑o
insculpend‑ae, insculpund‑ae
insculpend‑o, insculpund‑o
Akk. Sg.
insculpend‑um, insculpund‑um
insculpend‑am, insculpund‑am
insculpend‑um, insculpund‑um
Abl. Sg.
insculpend‑o, insculpund‑o
insculpend‑a, insculpund‑a
insculpend‑o, insculpund‑o
Nom. Pl.
insculpend‑i, insculpund‑i
insculpend‑ae, insculpund‑ae
insculpend‑a, insculpund‑a
Gen. Pl.
insculpend‑orum, insculpund‑orum
insculpend‑arum, insculpund‑arum
insculpend‑orum, insculpund‑orum
Dat. Pl.
insculpend‑is, insculpund‑is
insculpend‑is, insculpund‑is
insculpend‑is, insculpund‑is
Akk. Pl.
insculpend‑os, insculpund‑os
insculpend‑as, insculpund‑as
insculpend‑a, insculpund‑a
Abl. Pl.
insculpend‑is, insculpund‑is
insculpend‑is, insculpund‑is
insculpend‑is, insculpund‑is