Konjugation zu «asserere, asserō, assēvi, assitum»

Konjugation zu «asserere, asserō, assēvi, assitum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
asser‑o
asser‑a‑m
asser‑eba‑m
assere‑re‑m
asser‑a‑m
2. Pers. Sg.
asser‑i‑s
asser‑a‑s
asser‑eba‑s
assere‑re‑s
asser‑e‑s
3. Pers. Sg.
asser‑i‑t
asser‑a‑t
asser‑eba‑t
assere‑re‑t
asser‑e‑t
1. Pers. Pl.
asser‑i‑mus
asser‑a‑mus
asser‑eba‑mus
assere‑re‑mus
asser‑e‑mus
2. Pers. Pl.
asser‑i‑tis
asser‑a‑tis
asser‑eba‑tis
assere‑re‑tis
asser‑e‑tis
3. Pers. Pl.
asser‑u‑nt
asser‑a‑nt
asser‑eba‑nt
assere‑re‑nt
asser‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
asser‑or
asser‑a‑r
asser‑eba‑r
assere‑re‑r
asser‑a‑r
2. Pers. Sg.
asser‑e‑ris
asser‑a‑ris, asser‑a‑re
asser‑eba‑ris, asser‑eba‑re
assere‑re‑ris, assere‑re‑re
asser‑e‑ris, asser‑e‑re
3. Pers. Sg.
asser‑i‑tur
asser‑a‑tur
asser‑eba‑tur
assere‑re‑tur
asser‑e‑tur
1. Pers. Pl.
asser‑i‑mur
asser‑a‑mur
asser‑eba‑mur
assere‑re‑mur
asser‑e‑mur
2. Pers. Pl.
asser‑i‑mini
asser‑a‑mini
asser‑eba‑mini
assere‑re‑mini
asser‑e‑mini
3. Pers. Pl.
asser‑u‑ntur
asser‑a‑ntur
asser‑eba‑ntur
assere‑re‑ntur
asser‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
assev‑i
assev‑eri‑m
assev‑era‑m
assev‑isse‑m
assev‑ero
2. Pers. Sg.
assev‑isti
assev‑eri‑s
assev‑era‑s
assev‑isse‑s
assev‑eris
3. Pers. Sg.
assev‑it
assev‑eri‑t
assev‑era‑t
assev‑isse‑t
assev‑erit
1. Pers. Pl.
assev‑imus
assev‑eri‑mus
assev‑era‑mus
assev‑isse‑mus
assev‑erimus
2. Pers. Pl.
assev‑istis
assev‑eri‑tis
assev‑era‑tis
assev‑isse‑tis
assev‑eritis
3. Pers. Pl.
assev‑erunt, assev‑ere
assev‑eri‑nt
assev‑era‑nt
assev‑isse‑nt
assev‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
assit‑us sum
assit‑us sim
assit‑us eram
assit‑us essem
assit‑us ero
2. Pers. Sg.
assit‑us es
assit‑us sis
assit‑us eras
assit‑us esses
assit‑us eris
3. Pers. Sg.
assit‑us est
assit‑us sit
assit‑us erat
assit‑us esset
assit‑us erit
1. Pers. Pl.
assit‑i sumus
assit‑i simus
assit‑i eramus
assit‑i essemus
assit‑i erimus
2. Pers. Pl.
assit‑i estis
assit‑i sitis
assit‑i eratis
assit‑i essetis
assit‑i eritis
3. Pers. Pl.
assit‑i sunt
assit‑i sint
assit‑i erant
assit‑i essent
assit‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
asserens asserentis
Part. Fut. Akt.
assiturus a um
Part. Perf. Pass.
assitus a um
Gerundium
assere‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
asserendus a um, asserundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
assere
asser‑i‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
asserere
asser‑i, asser‑ier
Infinitiv Perf.
assev‑isse
assit‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
assitur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
assit‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
asserens
asserens
asserens
Gen. Sg.
asserent‑is
asserent‑is
asserent‑is
Dat. Sg.
asserent‑i
asserent‑i
asserent‑i
Akk. Sg.
asserent‑em
asserent‑em
asserens
Abl. Sg.
asserent‑e
asserent‑e
asserent‑e
Nom. Pl.
asserent‑es
asserent‑es
asserent‑ia
Gen. Pl.
asserent‑ium
asserent‑ium
asserent‑ium
Dat. Pl.
asserent‑ibus
asserent‑ibus
asserent‑ibus
Akk. Pl.
asserent‑es, asserent‑is
asserent‑es, asserent‑is
asserent‑ia
Abl. Pl.
asserent‑ibus
asserent‑ibus
asserent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
assit‑us
assit‑a
assit‑um
Gen. Sg.
assit‑i
assit‑ae
assit‑i
Dat. Sg.
assit‑o
assit‑ae
assit‑o
Akk. Sg.
assit‑um
assit‑am
assit‑um
Abl. Sg.
assit‑o
assit‑a
assit‑o
Nom. Pl.
assit‑i
assit‑ae
assit‑a
Gen. Pl.
assit‑orum
assit‑arum
assit‑orum
Dat. Pl.
assit‑is
assit‑is
assit‑is
Akk. Pl.
assit‑os
assit‑as
assit‑a
Abl. Pl.
assit‑is
assit‑is
assit‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
assitur‑us
assitur‑a
assitur‑um
Gen. Sg.
assitur‑i
assitur‑ae
assitur‑i
Dat. Sg.
assitur‑o
assitur‑ae
assitur‑o
Akk. Sg.
assitur‑um
assitur‑am
assitur‑um
Abl. Sg.
assitur‑o
assitur‑a
assitur‑o
Nom. Pl.
assitur‑i
assitur‑ae
assitur‑a
Gen. Pl.
assitur‑orum
assitur‑arum
assitur‑orum
Dat. Pl.
assitur‑is
assitur‑is
assitur‑is
Akk. Pl.
assitur‑os
assitur‑as
assitur‑a
Abl. Pl.
assitur‑is
assitur‑is
assitur‑is

Gerundium

Gen.
assere‑ndi
Dat.
assere‑ndo
Akk.
assere‑ndum
Abl.
assere‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
asserend‑us, asserund‑us
asserend‑a, asserund‑a
asserend‑um, asserund‑um
Gen. Sg.
asserend‑i, asserund‑i
asserend‑ae, asserund‑ae
asserend‑i, asserund‑i
Dat. Sg.
asserend‑o, asserund‑o
asserend‑ae, asserund‑ae
asserend‑o, asserund‑o
Akk. Sg.
asserend‑um, asserund‑um
asserend‑am, asserund‑am
asserend‑um, asserund‑um
Abl. Sg.
asserend‑o, asserund‑o
asserend‑a, asserund‑a
asserend‑o, asserund‑o
Nom. Pl.
asserend‑i, asserund‑i
asserend‑ae, asserund‑ae
asserend‑a, asserund‑a
Gen. Pl.
asserend‑orum, asserund‑orum
asserend‑arum, asserund‑arum
asserend‑orum, asserund‑orum
Dat. Pl.
asserend‑is, asserund‑is
asserend‑is, asserund‑is
asserend‑is, asserund‑is
Akk. Pl.
asserend‑os, asserund‑os
asserend‑as, asserund‑as
asserend‑a, asserund‑a
Abl. Pl.
asserend‑is, asserund‑is
asserend‑is, asserund‑is
asserend‑is, asserund‑is