Konjugation zu «inclūdere, inclūdō, inclūsī, inclūsum»

Konjugation zu «inclūdere, inclūdō, inclūsī, inclūsum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
includ‑o
includ‑a‑m
includ‑eba‑m
include‑re‑m
includ‑a‑m
2. Pers. Sg.
includ‑i‑s
includ‑a‑s
includ‑eba‑s
include‑re‑s
includ‑e‑s
3. Pers. Sg.
includ‑i‑t
includ‑a‑t
includ‑eba‑t
include‑re‑t
includ‑e‑t
1. Pers. Pl.
includ‑i‑mus
includ‑a‑mus
includ‑eba‑mus
include‑re‑mus
includ‑e‑mus
2. Pers. Pl.
includ‑i‑tis
includ‑a‑tis
includ‑eba‑tis
include‑re‑tis
includ‑e‑tis
3. Pers. Pl.
includ‑u‑nt
includ‑a‑nt
includ‑eba‑nt
include‑re‑nt
includ‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
includ‑or
includ‑a‑r
includ‑eba‑r
include‑re‑r
includ‑a‑r
2. Pers. Sg.
includ‑e‑ris
includ‑a‑ris, includ‑a‑re
includ‑eba‑ris, includ‑eba‑re
include‑re‑ris, include‑re‑re
includ‑e‑ris, includ‑e‑re
3. Pers. Sg.
includ‑i‑tur
includ‑a‑tur
includ‑eba‑tur
include‑re‑tur
includ‑e‑tur
1. Pers. Pl.
includ‑i‑mur
includ‑a‑mur
includ‑eba‑mur
include‑re‑mur
includ‑e‑mur
2. Pers. Pl.
includ‑i‑mini
includ‑a‑mini
includ‑eba‑mini
include‑re‑mini
includ‑e‑mini
3. Pers. Pl.
includ‑u‑ntur
includ‑a‑ntur
includ‑eba‑ntur
include‑re‑ntur
includ‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
inclus‑i
inclus‑eri‑m
inclus‑era‑m
inclus‑isse‑m
inclus‑ero
2. Pers. Sg.
inclus‑isti
inclus‑eri‑s
inclus‑era‑s
inclus‑isse‑s
inclus‑eris
3. Pers. Sg.
inclus‑it
inclus‑eri‑t
inclus‑era‑t
inclus‑isse‑t
inclus‑erit
1. Pers. Pl.
inclus‑imus
inclus‑eri‑mus
inclus‑era‑mus
inclus‑isse‑mus
inclus‑erimus
2. Pers. Pl.
inclus‑istis
inclus‑eri‑tis
inclus‑era‑tis
inclus‑isse‑tis
inclus‑eritis
3. Pers. Pl.
inclus‑erunt, inclus‑ere
inclus‑eri‑nt
inclus‑era‑nt
inclus‑isse‑nt
inclus‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
inclus‑us sum
inclus‑us sim
inclus‑us eram
inclus‑us essem
inclus‑us ero
2. Pers. Sg.
inclus‑us es
inclus‑us sis
inclus‑us eras
inclus‑us esses
inclus‑us eris
3. Pers. Sg.
inclus‑us est
inclus‑us sit
inclus‑us erat
inclus‑us esset
inclus‑us erit
1. Pers. Pl.
inclus‑i sumus
inclus‑i simus
inclus‑i eramus
inclus‑i essemus
inclus‑i erimus
2. Pers. Pl.
inclus‑i estis
inclus‑i sitis
inclus‑i eratis
inclus‑i essetis
inclus‑i eritis
3. Pers. Pl.
inclus‑i sunt
inclus‑i sint
inclus‑i erant
inclus‑i essent
inclus‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
includens includentis
Part. Fut. Akt.
inclusurus a um
Part. Perf. Pass.
inclusus a um
Gerundium
include‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
includendus a um, includundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
include
includ‑i‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
includere
includ‑i, includ‑ier
Infinitiv Perf.
inclus‑isse
inclus‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
inclusur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
inclus‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
includens
includens
includens
Gen. Sg.
includent‑is
includent‑is
includent‑is
Dat. Sg.
includent‑i
includent‑i
includent‑i
Akk. Sg.
includent‑em
includent‑em
includens
Abl. Sg.
includent‑e
includent‑e
includent‑e
Nom. Pl.
includent‑es
includent‑es
includent‑ia
Gen. Pl.
includent‑ium
includent‑ium
includent‑ium
Dat. Pl.
includent‑ibus
includent‑ibus
includent‑ibus
Akk. Pl.
includent‑es, includent‑is
includent‑es, includent‑is
includent‑ia
Abl. Pl.
includent‑ibus
includent‑ibus
includent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
inclus‑us
inclus‑a
inclus‑um
Gen. Sg.
inclus‑i
inclus‑ae
inclus‑i
Dat. Sg.
inclus‑o
inclus‑ae
inclus‑o
Akk. Sg.
inclus‑um
inclus‑am
inclus‑um
Abl. Sg.
inclus‑o
inclus‑a
inclus‑o
Nom. Pl.
inclus‑i
inclus‑ae
inclus‑a
Gen. Pl.
inclus‑orum
inclus‑arum
inclus‑orum
Dat. Pl.
inclus‑is
inclus‑is
inclus‑is
Akk. Pl.
inclus‑os
inclus‑as
inclus‑a
Abl. Pl.
inclus‑is
inclus‑is
inclus‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
inclusur‑us
inclusur‑a
inclusur‑um
Gen. Sg.
inclusur‑i
inclusur‑ae
inclusur‑i
Dat. Sg.
inclusur‑o
inclusur‑ae
inclusur‑o
Akk. Sg.
inclusur‑um
inclusur‑am
inclusur‑um
Abl. Sg.
inclusur‑o
inclusur‑a
inclusur‑o
Nom. Pl.
inclusur‑i
inclusur‑ae
inclusur‑a
Gen. Pl.
inclusur‑orum
inclusur‑arum
inclusur‑orum
Dat. Pl.
inclusur‑is
inclusur‑is
inclusur‑is
Akk. Pl.
inclusur‑os
inclusur‑as
inclusur‑a
Abl. Pl.
inclusur‑is
inclusur‑is
inclusur‑is

Gerundium

Gen.
include‑ndi
Dat.
include‑ndo
Akk.
include‑ndum
Abl.
include‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
includend‑us, includund‑us
includend‑a, includund‑a
includend‑um, includund‑um
Gen. Sg.
includend‑i, includund‑i
includend‑ae, includund‑ae
includend‑i, includund‑i
Dat. Sg.
includend‑o, includund‑o
includend‑ae, includund‑ae
includend‑o, includund‑o
Akk. Sg.
includend‑um, includund‑um
includend‑am, includund‑am
includend‑um, includund‑um
Abl. Sg.
includend‑o, includund‑o
includend‑a, includund‑a
includend‑o, includund‑o
Nom. Pl.
includend‑i, includund‑i
includend‑ae, includund‑ae
includend‑a, includund‑a
Gen. Pl.
includend‑orum, includund‑orum
includend‑arum, includund‑arum
includend‑orum, includund‑orum
Dat. Pl.
includend‑is, includund‑is
includend‑is, includund‑is
includend‑is, includund‑is
Akk. Pl.
includend‑os, includund‑os
includend‑as, includund‑as
includend‑a, includund‑a
Abl. Pl.
includend‑is, includund‑is
includend‑is, includund‑is
includend‑is, includund‑is