Konjugation zu «immulgēre, immulgeō, immulsī,-»

Konjugation zu «immulgēre, immulgeō, immulsī,-»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
immulge‑o
immulge‑a‑m
immulge‑ba‑m
immulge‑re‑m
immulge‑b‑o
2. Pers. Sg.
immulge‑s
immulge‑a‑s
immulge‑ba‑s
immulge‑re‑s
immulge‑bi‑s
3. Pers. Sg.
immulge‑t
immulge‑a‑t
immulge‑ba‑t
immulge‑re‑t
immulge‑bi‑t
1. Pers. Pl.
immulge‑mus
immulge‑a‑mus
immulge‑ba‑mus
immulge‑re‑mus
immulge‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
immulge‑tis
immulge‑a‑tis
immulge‑ba‑tis
immulge‑re‑tis
immulge‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
immulge‑nt
immulge‑a‑nt
immulge‑ba‑nt
immulge‑re‑nt
immulge‑bu‑nt

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
immuls‑i
immuls‑eri‑m
immuls‑era‑m
immuls‑isse‑m
immuls‑ero
2. Pers. Sg.
immuls‑isti
immuls‑eri‑s
immuls‑era‑s
immuls‑isse‑s
immuls‑eris
3. Pers. Sg.
immuls‑it
immuls‑eri‑t
immuls‑era‑t
immuls‑isse‑t
immuls‑erit
1. Pers. Pl.
immuls‑imus
immuls‑eri‑mus
immuls‑era‑mus
immuls‑isse‑mus
immuls‑erimus
2. Pers. Pl.
immuls‑istis
immuls‑eri‑tis
immuls‑era‑tis
immuls‑isse‑tis
immuls‑eritis
3. Pers. Pl.
immuls‑erunt, immuls‑ere
immuls‑eri‑nt
immuls‑era‑nt
immuls‑isse‑nt
immuls‑erint

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
immulgens immulgentis
Part. Fut. Akt.
Part. Perf. Pass.
Gerundium
immulge‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
immulgendus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
immulge
immulge‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
immulgere
immulge‑ri, immulge‑rier
Infinitiv Perf.
immuls‑isse
Infinitiv Fut.

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
immulgens
immulgens
immulgens
Gen. Sg.
immulgent‑is
immulgent‑is
immulgent‑is
Dat. Sg.
immulgent‑i
immulgent‑i
immulgent‑i
Akk. Sg.
immulgent‑em
immulgent‑em
immulgens
Abl. Sg.
immulgent‑e
immulgent‑e
immulgent‑e
Nom. Pl.
immulgent‑es
immulgent‑es
immulgent‑ia
Gen. Pl.
immulgent‑ium
immulgent‑ium
immulgent‑ium
Dat. Pl.
immulgent‑ibus
immulgent‑ibus
immulgent‑ibus
Akk. Pl.
immulgent‑es, immulgent‑is
immulgent‑es, immulgent‑is
immulgent‑ia
Abl. Pl.
immulgent‑ibus
immulgent‑ibus
immulgent‑ibus

Gerundium

Gen.
immulge‑ndi
Dat.
immulge‑ndo
Akk.
immulge‑ndum
Abl.
immulge‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
immulgend‑us
immulgend‑a
immulgend‑um
Gen. Sg.
immulgend‑i
immulgend‑ae
immulgend‑i
Dat. Sg.
immulgend‑o
immulgend‑ae
immulgend‑o
Akk. Sg.
immulgend‑um
immulgend‑am
immulgend‑um
Abl. Sg.
immulgend‑o
immulgend‑a
immulgend‑o
Nom. Pl.
immulgend‑i
immulgend‑ae
immulgend‑a
Gen. Pl.
immulgend‑orum
immulgend‑arum
immulgend‑orum
Dat. Pl.
immulgend‑is
immulgend‑is
immulgend‑is
Akk. Pl.
immulgend‑os
immulgend‑as
immulgend‑a
Abl. Pl.
immulgend‑is
immulgend‑is
immulgend‑is