Deklination zu «praetexta praetextae, f»

Deklination zu «praetexta praetextae, f»

Deklination

Nom. Sg.
praetext‑a
Gen. Sg.
praetext‑ae
Dat. Sg.
praetext‑ae
Akk. Sg.
praetext‑am
Abl. Sg.
praetext‑a
Nom. Pl.
praetext‑ae
Gen. Pl.
praetext‑arum
Dat. Pl.
praetext‑is
Akk. Pl.
praetext‑as
Abl. Pl.
praetext‑is