Konjugation zu «assūmere, assūmō, assūmpsī, assūmptum»

Konjugation zu «assūmere, assūmō, assūmpsī, assūmptum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
assum‑o
assum‑a‑m, assummam
assum‑eba‑m
assume‑re‑m
assum‑a‑m, assummam
2. Pers. Sg.
assum‑i‑s
assum‑a‑s
assum‑eba‑s
assume‑re‑s
assum‑e‑s
3. Pers. Sg.
assum‑i‑t
assum‑a‑t
assum‑eba‑t
assume‑re‑t
assum‑e‑t
1. Pers. Pl.
assum‑i‑mus
assum‑a‑mus
assum‑eba‑mus
assume‑re‑mus
assum‑e‑mus
2. Pers. Pl.
assum‑i‑tis
assum‑a‑tis
assum‑eba‑tis
assume‑re‑tis
assum‑e‑tis
3. Pers. Pl.
assum‑u‑nt
assum‑a‑nt
assum‑eba‑nt
assume‑re‑nt
assum‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
assum‑or
assum‑a‑r
assum‑eba‑r
assume‑re‑r
assum‑a‑r
2. Pers. Sg.
assum‑e‑ris
assum‑a‑ris, assum‑a‑re
assum‑eba‑ris, assum‑eba‑re
assume‑re‑ris, assume‑re‑re
assum‑e‑ris, assum‑e‑re
3. Pers. Sg.
assum‑i‑tur
assum‑a‑tur
assum‑eba‑tur
assume‑re‑tur
assum‑e‑tur
1. Pers. Pl.
assum‑i‑mur
assum‑a‑mur
assum‑eba‑mur
assume‑re‑mur
assum‑e‑mur
2. Pers. Pl.
assum‑i‑mini
assum‑a‑mini
assum‑eba‑mini
assume‑re‑mini
assum‑e‑mini
3. Pers. Pl.
assum‑u‑ntur
assum‑a‑ntur
assum‑eba‑ntur
assume‑re‑ntur
assum‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
assumps‑i
assumps‑eri‑m
assumps‑era‑m
assumps‑isse‑m
assumps‑ero
2. Pers. Sg.
assumps‑isti
assumps‑eri‑s
assumps‑era‑s
assumps‑isse‑s
assumps‑eris
3. Pers. Sg.
assumps‑it
assumps‑eri‑t
assumps‑era‑t
assumps‑isse‑t
assumps‑erit
1. Pers. Pl.
assumps‑imus
assumps‑eri‑mus
assumps‑era‑mus
assumps‑isse‑mus
assumps‑erimus
2. Pers. Pl.
assumps‑istis
assumps‑eri‑tis
assumps‑era‑tis
assumps‑isse‑tis
assumps‑eritis
3. Pers. Pl.
assumps‑erunt, assumps‑ere
assumps‑eri‑nt
assumps‑era‑nt
assumps‑isse‑nt
assumps‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
assumpt‑us sum
assumpt‑us sim
assumpt‑us eram
assumpt‑us essem
assumpt‑us ero
2. Pers. Sg.
assumpt‑us es
assumpt‑us sis
assumpt‑us eras
assumpt‑us esses
assumpt‑us eris
3. Pers. Sg.
assumpt‑us est
assumpt‑us sit
assumpt‑us erat
assumpt‑us esset
assumpt‑us erit
1. Pers. Pl.
assumpt‑i sumus
assumpt‑i simus
assumpt‑i eramus
assumpt‑i essemus
assumpt‑i erimus
2. Pers. Pl.
assumpt‑i estis
assumpt‑i sitis
assumpt‑i eratis
assumpt‑i essetis
assumpt‑i eritis
3. Pers. Pl.
assumpt‑i sunt
assumpt‑i sint
assumpt‑i erant
assumpt‑i essent
assumpt‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
assumens assumentis
Part. Fut. Akt.
assumpturus a um
Part. Perf. Pass.
assumptus a um
Gerundium
assume‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
assumendus a um, assumundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
assume
assum‑i‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
assumere
assum‑i, assum‑ier
Infinitiv Perf.
assumps‑isse
assumpt‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
assumptur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
assumpt‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
assumens
assumens
assumens
Gen. Sg.
assument‑is
assument‑is
assument‑is
Dat. Sg.
assument‑i
assument‑i
assument‑i
Akk. Sg.
assument‑em
assument‑em
assumens
Abl. Sg.
assument‑e
assument‑e
assument‑e
Nom. Pl.
assument‑es
assument‑es
assument‑ia
Gen. Pl.
assument‑ium
assument‑ium
assument‑ium
Dat. Pl.
assument‑ibus
assument‑ibus
assument‑ibus
Akk. Pl.
assument‑es, assument‑is
assument‑es, assument‑is
assument‑ia
Abl. Pl.
assument‑ibus
assument‑ibus
assument‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
assumpt‑us
assumpt‑a
assumpt‑um
Gen. Sg.
assumpt‑i
assumpt‑ae
assumpt‑i
Dat. Sg.
assumpt‑o
assumpt‑ae
assumpt‑o
Akk. Sg.
assumpt‑um
assumpt‑am
assumpt‑um
Abl. Sg.
assumpt‑o
assumpt‑a
assumpt‑o
Nom. Pl.
assumpt‑i
assumpt‑ae
assumpt‑a
Gen. Pl.
assumpt‑orum
assumpt‑arum
assumpt‑orum
Dat. Pl.
assumpt‑is
assumpt‑is
assumpt‑is
Akk. Pl.
assumpt‑os
assumpt‑as
assumpt‑a
Abl. Pl.
assumpt‑is
assumpt‑is
assumpt‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
assumptur‑us
assumptur‑a
assumptur‑um
Gen. Sg.
assumptur‑i
assumptur‑ae
assumptur‑i
Dat. Sg.
assumptur‑o
assumptur‑ae
assumptur‑o
Akk. Sg.
assumptur‑um
assumptur‑am
assumptur‑um
Abl. Sg.
assumptur‑o
assumptur‑a
assumptur‑o
Nom. Pl.
assumptur‑i
assumptur‑ae
assumptur‑a
Gen. Pl.
assumptur‑orum
assumptur‑arum
assumptur‑orum
Dat. Pl.
assumptur‑is
assumptur‑is
assumptur‑is
Akk. Pl.
assumptur‑os
assumptur‑as
assumptur‑a
Abl. Pl.
assumptur‑is
assumptur‑is
assumptur‑is

Gerundium

Gen.
assume‑ndi
Dat.
assume‑ndo
Akk.
assume‑ndum
Abl.
assume‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
assumend‑us, assumund‑us
assumend‑a, assumund‑a
assumend‑um, assumund‑um
Gen. Sg.
assumend‑i, assumund‑i
assumend‑ae, assumund‑ae
assumend‑i, assumund‑i
Dat. Sg.
assumend‑o, assumund‑o
assumend‑ae, assumund‑ae
assumend‑o, assumund‑o
Akk. Sg.
assumend‑um, assumund‑um
assumend‑am, assumund‑am
assumend‑um, assumund‑um
Abl. Sg.
assumend‑o, assumund‑o
assumend‑a, assumund‑a
assumend‑o, assumund‑o
Nom. Pl.
assumend‑i, assumund‑i
assumend‑ae, assumund‑ae
assumend‑a, assumund‑a
Gen. Pl.
assumend‑orum, assumund‑orum
assumend‑arum, assumund‑arum
assumend‑orum, assumund‑orum
Dat. Pl.
assumend‑is, assumund‑is
assumend‑is, assumund‑is
assumend‑is, assumund‑is
Akk. Pl.
assumend‑os, assumund‑os
assumend‑as, assumund‑as
assumend‑a, assumund‑a
Abl. Pl.
assumend‑is, assumund‑is
assumend‑is, assumund‑is
assumend‑is, assumund‑is