Konjugation zu «coaddere, coaddō,-,-»

Konjugation zu «coaddere, coaddō,-,-»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
coadd‑o
coadd‑a‑m
coadd‑eba‑m
coadde‑re‑m
coadd‑a‑m
2. Pers. Sg.
coadd‑i‑s
coadd‑a‑s
coadd‑eba‑s
coadde‑re‑s
coadd‑e‑s
3. Pers. Sg.
coadd‑i‑t
coadd‑a‑t
coadd‑eba‑t
coadde‑re‑t
coadd‑e‑t
1. Pers. Pl.
coadd‑i‑mus
coadd‑a‑mus
coadd‑eba‑mus
coadde‑re‑mus
coadd‑e‑mus
2. Pers. Pl.
coadd‑i‑tis
coadd‑a‑tis
coadd‑eba‑tis
coadde‑re‑tis
coadd‑e‑tis
3. Pers. Pl.
coadd‑u‑nt
coadd‑a‑nt
coadd‑eba‑nt
coadde‑re‑nt
coadd‑e‑nt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
coaddens coaddentis
Part. Fut. Akt.
Part. Perf. Pass.
Gerundium
coadde‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
coaddendus a um, coaddundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
coadde
coadd‑i‑te
Imperativ II, 2. Pers.
coadd‑i‑to
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
coaddere
Infinitiv Perf.
Infinitiv Fut.

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
coaddens
coaddens
coaddens
Gen. Sg.
coaddent‑is
coaddent‑is
coaddent‑is
Dat. Sg.
coaddent‑i
coaddent‑i
coaddent‑i
Akk. Sg.
coaddent‑em
coaddent‑em
coaddens
Abl. Sg.
coaddent‑e
coaddent‑e
coaddent‑e
Nom. Pl.
coaddent‑es
coaddent‑es
coaddent‑ia
Gen. Pl.
coaddent‑ium
coaddent‑ium
coaddent‑ium
Dat. Pl.
coaddent‑ibus
coaddent‑ibus
coaddent‑ibus
Akk. Pl.
coaddent‑es, coaddent‑is
coaddent‑es, coaddent‑is
coaddent‑ia
Abl. Pl.
coaddent‑ibus
coaddent‑ibus
coaddent‑ibus

Gerundium

Gen.
coadde‑ndi
Dat.
coadde‑ndo
Akk.
coadde‑ndum
Abl.
coadde‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
coaddend‑us, coaddund‑us
coaddend‑a, coaddund‑a
coaddend‑um, coaddund‑um
Gen. Sg.
coaddend‑i, coaddund‑i
coaddend‑ae, coaddund‑ae
coaddend‑i, coaddund‑i
Dat. Sg.
coaddend‑o, coaddund‑o
coaddend‑ae, coaddund‑ae
coaddend‑o, coaddund‑o
Akk. Sg.
coaddend‑um, coaddund‑um
coaddend‑am, coaddund‑am
coaddend‑um, coaddund‑um
Abl. Sg.
coaddend‑o, coaddund‑o
coaddend‑a, coaddund‑a
coaddend‑o, coaddund‑o
Nom. Pl.
coaddend‑i, coaddund‑i
coaddend‑ae, coaddund‑ae
coaddend‑a, coaddund‑a
Gen. Pl.
coaddend‑orum, coaddund‑orum
coaddend‑arum, coaddund‑arum
coaddend‑orum, coaddund‑orum
Dat. Pl.
coaddend‑is, coaddund‑is
coaddend‑is, coaddund‑is
coaddend‑is, coaddund‑is
Akk. Pl.
coaddend‑os, coaddund‑os
coaddend‑as, coaddund‑as
coaddend‑a, coaddund‑a
Abl. Pl.
coaddend‑is, coaddund‑is
coaddend‑is, coaddund‑is
coaddend‑is, coaddund‑is