Deklination zu «sectiō sectiōnis, f»

Deklination zu «sectiō sectiōnis, f»

Deklination

Latein bestimmter Artikel unbestimmter Artikel
Nom. Sg.
sectio
die Operation
eine Operation
Gen. Sg.
section‑is
der Operation
einer Operation
Dat. Sg.
section‑i
der Operation
einer Operation
Akk. Sg.
section‑em
die Operation
eine Operation
Abl. Sg.
sine section‑e
ohne die Operation
ohne eine Operation
Nom. Pl.
section‑es
die Operationen
Operationen
Gen. Pl.
section‑um
der Operationen
Operationen
Dat. Pl.
section‑ibus
den Operationen
Operationen
Akk. Pl.
section‑es
die Operationen
Operationen
Abl. Pl.
sine section‑ibus
ohne die Operationen
ohne Operationen